Publications
Download:
File size:
1531 kb
Format:
application/pdf
Author:
Helland, Marit (Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science)
Title:
”Ett hode høyere og litt sterkere”: En kvalitativ studie om pasienters opplevelse av miljøterapi i psykisk helsevern
Department:
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science
Publication type:
Student thesis
Language:
Norwegian
Level:
Masteroppgave, 30 credits / 45 HE credits
Uppsok:
Social and Behavioural Science, Law
Year of publ.:
2012
URI:
urn:nbn:no:ntnu:diva-20139
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-20139
Subject category:
Social science
Abstract(no) :

Denne studien fokuserer på pasienters opplevelse av miljøterapi innenfor psykisk helsevern. Hensikten er å få en forståelse av hva pasientene mener bidrar til en god miljøterapeutisk behandling.

Studien har en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming. Den bygger på kvalitative forskningsintervju med syv pasienter fra to ulike psykiatriske avdelinger. I dataanalysen ble systematisk tekstkondensering av Malterud (2011) benyttet.

Resultatene viser at relasjonen mellom pasient og personal er grunnleggende i miljøterapi, hvor personalets faglige kompetanse og personlige egnethet er av stor betydning. En relasjon basert på trygghet og tillit, og at pasientene blir møtt med likeverdighet, respekt og anerkjennelse er avgjørende for deres utbytte av behandlingen

Aktiviteter på institusjonen ble først og fremst sett på som tidsfordriv, men fungerte i tillegg som en distraksjon fra sykdom og lidelse. Det å møte andre mennesker i samme situasjon var viktig for informantene, da de ikke lenger opplevde å være alene og fikk en følelse av samhold og tilhørighet til andre.

Studiens funn viser at miljøterapi er sentralt for pasientene og deres bedring. Det er derfor viktig at et tilbud om døgnbasert institusjonsbehandling opprettholdes for pasienter med psykiske lidelser. Viktigheten av mellommenneskelige relasjoner mellom pasienter og personal blir fremhevet, noe som tyder på at relasjonens betydning ikke må undervurderes og at det relasjonelle arbeidet må vektlegges og utvikles i praksis.

Abstract(en) :

This study has a hermeneutic phenomenological approach. It is based on qualitative interviews with seven patients in two different psychiatric wards. The data material was analyzed by using systematic text condensation by Malterud (2011).

The results show that the relationship between patient and staff is fundamental in milieu therapy, where the qualifications and personal skills of the professional are of great importance. A relation founded on confidence and trust, and that the patients are met with attitudes of equality, respect and recognition is decisive for the treatment outcome.

Activities at the institution were primarily looked upon as pastime, but also functioned as a distraction from disease and suffering. Being able to meet other people in the same situation was important for the informants, as they no longer felt alone and got a sense of belonging and connection to others.

The study finds that milieu therapy is important for the patients and their recovery, it is therefore central that treatment in psychiatric wards is maintained as an offer to patient suffering from mental illness. The importance of interpersonal relationship between patients and staff are emphasized, which indicate that significance of relationships cannot be underestimated, and that it is essential that the relational work is emphasized and developed in practice.

Supervisor:
Kiik, Riina, Førsteamanuensis (Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science)
Available from:
2013-02-13
Created:
2013-02-07
Last updated:
2013-02-13
Statistics:
213 hits
FILE INFORMATION
File size:
1531 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
416 hits